Præambel


1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål at beskrive betingelserne for samhandlen mellem kunden og Hosting.gl.

1.2 Forretningsbetingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne, såfremt kunden har accepteret Forretningsbetingelserne.

1.3 Såfremt der er uoverensstemmelse mellem Forretningsbetingelserne og en Hostingaftale eller databehandleraftale imellem Parterne, så vil Hostingaftalen og databehandleraftalen have forrang.

1.4 Salg af Hosting.gls ydelser, services og produkter er primært rettet mod erhvervsdrivende. Såfremt en privatperson indgår en aftale med Hosting.gl er der i det følgende givet oplysninger om de forbrugervilkår, der er gældende for den pågældende aftale.

1.5 Hosting.gl forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i Forretningsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Forretningsbetingelser altid er tilgængelige på Hosting.gls hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være væsentlig, vil forbrugere blive orienteret om ændringen med 30 dages varsel.


Definitioner


2.1 ”Forretningsbetingelser” er defineret som nærværende forretningsbetingelser.

2.2 ”Hosting.gl” har CVRnr 36188529.

2.3 ”Løsning” definerer de ydelser, services og produkter, som Hosting.gl leverer til kunden.

2.4 ”Parterne” benyttes som fællesbetegnelse for kunden og Hosting.gl.

2.5 ”Hostingaftale” anvendes, når der refereres til en serveraftale mellem Parterne.

2.6 ”Abonnementsaftale” anvendes for køb foretaget igennem Hosting.gls hjemmeside, hvortil der ikke er udformet en separat underskrevet Hostingaftale.

2.7 ”Trafik” betegner internetbaseret trafik til og fra kundens Løsning, som leveres via Hosting.gls infrastruktur og internetforbindelse.

2.8 ”Overtagelsesdag” definerer den dag, hvor Hosting.gl sætter kundens Løsning i drift.


Betalingsbetingelser


3.1 Generelt

3.1.1 Vederlaget for kundens Løsning betales netto inden 8 dage, medmindre andet er specificeret.

3.1.2 Såfremt kunden opgraderer et produkt, skal kunden betale prisdifferencen for det oprindelige produkt og det opgraderede produkt, i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode, vil det opgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Opgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre opgraderingen indebærer en manuel proces fra Hosting.gls side.

3.1.3 Såfremt kunden nedgraderer et produkt, skal kunden fortsat betale prisen for det oprindelige produkt i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode vil det nedgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Nedgraderingen skal foretages senest 30 dage inden næste faktureringsperiode påbegyndes. Nedgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre nedgraderingen indebærer en manuel proces fra Hosting.gls side.


3.2 Rykkerskrivelser

3.2.1 Såfremt kunden overskrider Hosting.gls betalingsfrist, er Hosting.gl berettiget til at sende 1. rykker 10 dage efter betalingsfristen og 2. rykker 20 dage efter betalingsfristen. Hvis betalingen stadig ikke er Hosting.gl i hænde efter 30 dage fra betalingsfristen, er Hosting.gl berettiget til at suspendere kundens produkter, samtidig med at kravet videresendes til inkassoinddrivelse. Ved alle betalingsforsinkelser er Hosting.gl berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerskrivelser. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes kundens manglende betaling.


3.3 Forbrug

3.3.1 Såfremt en Løsning har en tilknyttet trafikpakke skal trafikforbrug ske i overensstemmelse med denne. Et evt. væsentligt overforbrug af trafik vil blive efterfaktureret til Hosting.gls gældende priser.


Priser og gebyrer


4.1 Alle Hosting.gls priser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms.

4.2 Hosting.gl tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører.

4.3 Hosting.gl kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at opsige aftalen skriftligt i henhold til de gældende opsigelsesvarsler. En varslet prisændring vil træde i kraft fra den næstkommende abonnementsperiode.

4.4 Såfremt forhold uden for Hosting.gls kontrol indtræffer, herunder lovmæssige eller retslige forhold, samt prisstigninger fra Hosting.gls underleverandører, er Hosting.gl berettiget til at foretage prisforhøjelser uden varsel. Ved stigende energi-udgifter, forbeholder Hosting.gl sig ret til at pålægge en tilsvarende energiafgift til dækning af de øgede energiudgifter. Sådanne prisstigninger og afgifter skal varsles, med minimum en måneds varsel, over for kunden.


Oprettelse


5.1 Oprettelsesprocessen

5.1.1 Hosting.gl påbegynder oprettelsen af Løsningen umiddelbart efter at have modtaget kundens bestilling. Kundens almindelige fortrydelsesret stopper i forbindelse hermed.

5.1.2 Betaling for fejlbestilte Løsninger vil ikke blive tilbagebetalt.


5.2 Privatpersoner

5.2.1 Hosting.gls produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Hosting.gl påbegynder oprettelsesprocessen straks efter samtykke er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §18, stk. 1 stopper ved registrering af ydelsen i medfør af samme lovs §18, stk. 2, nr. 3.


5.3 Aftaleforhold

5.3.1 Kunden vil få tilsendt en bindende ordrebekræftelse, når Hosting.gl har accepteret bestillingen.

5.3.2 For at etablere en aftale hos Hosting.gl, forudsættes det, at kunden er myndig, besidder en gyldig accept fra en myndig værge eller er et registreret selskab. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan en aftale ikke etableres.


5.4 Domæner

5.4.1 Ved domænebestilling erklærer kunden, at dennes brug af domænenavnet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Hosting.gl kan ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab ved kundens uretmæssige brug af domænet.

5.4.2 Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod Hosting.gls egne navneservere.

5.4.3 Hosting.gl stiller sin domænetester til rådighed for kundens undersøgelse af, om et domænenavn er ledigt. Hosting.gl kan ikke garantere, at det er muligt at registrere ethvert domænenavn, der kan findes via domænetesteren.

5.4.4 Hosting.gl er uden ansvar, såfremt en domænebestilling fejler.

5.4.5 For andre domænenavne end .dk-domænenavne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. Øvrige betingelser fra tredjepartsleverandører kan findes her:


Kundens ansvar


6.1 Generelt

6.1.1 Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Hosting.gls netværk og servere. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må benytte Hosting.gls ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte Hosting.gl og efterspørge anvisning herom.


6.2 Stamdata og tilladelser

6.2.1 Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Hosting.gl, så adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige.

6.2.2 Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at Hosting.gl ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som kunden udsender fra Løsningen, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data, som kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.

6.2.3 Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser fra enhver relevant tredjepart og offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af Løsningen, der stilles til rådighed af Hosting.gl.


Særlige vilkår for visse produkter og tjenesteydelser


7.1 Webhoteller

7.1.1 Hensigten med Hosting.gls Løsninger er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af data som zip, mp3, avi, iso og lign. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale med Hosting.gl.

7.1.2 Hosting.gl tilbyder som hovedregel fri trafik for alle webhoteller. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Hosting.gls servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan f.eks. være overtrædelse af regler om websidens indhold eller et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug.


7.2 Betalingsgateway

7.2.1 Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførsler sker i henhold til regler fastsat i lovgivningen for betalingskort og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet.

7.2.2 For at kunne benytte betalingsgatewayen, er kunden forpligtet til at tegne en indløsningsaftale med en af de understøttede indløsere på platformen. Kunden er ligeledes forpligtet til at gøre sig bekendt med regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af den pågældende indløser. Ved overtrædelse af indløsningsaftalen, forbeholder Hosting.gl sig retten til uden varsel at begrænse kundens adgang til betalingssystemet. Hosting.gl har intet ansvar i forhold til ansøgningen til indløsningsaftalen eller krav stillet af indløseren i forbindelse dermed.

7.2.3 Hosting.gl er forpligtet til at efterleve gældende PCI DSS sikkerhedskrav, for det miljø (Betalingsgateway) som behandler, opbevarer og transmitterer kortdata på vegne af kunden.


7.3 Software

7.3.1 Kunden må ikke fjerne, ændre eller tilsløre immaterielle beskrivelser, der er vist på softwareprodukter eller vises under benyttelsen af softwareprodukterne.

7.3.2 Kunden må som udgangspunkt ikke ”decompile”, ”reverse engineere”, eller demontere softwaren, medmindre en sådan aktivitet udtrykkeligt er aftalt med Hosting.gl.

7.3.3 Såfremt en underleverandør forhøjer deres licenspriser, forbeholder Hosting.gl sig retten til at forhøje priserne tilsvarende over for kunden. Såfremt licensreglerne for software ændres og dette påvirker kundens licenser, er Hosting.gl berettiget til at implementere disse ændringer uden varsel på Løsningen. En sådan ændring skal kunden informeres om umiddelbart herefter.

7.3.4 Ved ophør af aftalen, er kunden forpligtet til at afinstallere alt licenspligtigt software, der er blevet leveret af Hosting.gl.


7.4 Domæner

7.4.1 Registrering af et .dk domænenavn indebærer betaling af et årligt gebyr, der fast-sættes af DK Hostmaster. Ved registrering af et nyt domæne via Hosting.gl er første årsafgift til DK Hostmaster inkluderet i prisen. Kunden vil efter et år modtage en opkrævning af årsgebyr direkte fra DK Hostmaster. Manglende rettidig betaling af dette årsgebyr kan medføre, at registreringen suspenderes eller slettes af DK Hostmaster.

7.4.2 Det vil i alle tilfælde være kundens eget ansvar at sikre rettidig fornyelse af sine .dk domæner gennem DK Hostmaster.

7.4.3 Hosting.gl kan ikke holdes ansvarlig for manglende gennemførelse af en domæneflytning, når dette skyldes manglende oplysninger eller dokumentation fra kunden. Hvis en domæneflytning (flytning af domæne fra anden udbyder til Hosting.gl) ikke kan gennemføres på grund af manglende oplysninger eller dokumentation fra kunden, eller hvis kunden ønsker en annullering af en allerede igangsat domæneflytning, skal kunden henvende sig til Hosting.gl, såfremt kunden ønsker gebyret for flytningen tilbagebetalt.

7.4.4 For andre domænenavne end .dk-domænenavne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu osv.) faktureres årsafgiften af Hosting.gl. Domænerne fornyes automatisk for 1 år eller 2 år ad gangen, og kunden vil blive adviseret via e-mail, inden fornyelse sker. For visse typer af domæner, er det muligt for kunden selv at forny domænet i op til 10 år ad gangen. Manglende betaling af årsafgift betragtes ikke som en opsigelse af domænet.

7.4.5 Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales hverken registreringsgebyr eller årsafgift.

7.4.6 Hosting.gl tilbyder registrering af .dk, .com og .net domæner indeholdende specielle tegn som f.eks. æ, ø og å. Hosting.gl kan ikke garantere for fuld funktionalitet på domæner indeholdende specielle tegn.

7.4.7 For domæner, som udbydes af Ascio, er det udtrykkeligt aftalt, at kunden giver tilladelse til, at A/S Hosting.gl skal fungere som administrator for kundens domæner med det formål at administrere forholdene omkring domænet og indhente alle nødvendige godkendelser, samt gennemføre de handlinger som er påkrævet ifølge politikker fastsat af ICANN, domæneregistratorer eller tredjeparter, herunder men ikke begrænset til gældende transfer-politikker

7.4.8 Tvister om .dk domæner skal afgøres ved Domæneklagenævnet.

7.4.9 Tvister om andre top-level domæner skal afgøres via ICANN’s UDRP Administrative Procedure.


7.5 Mailplatforme

7.5.1 Det er ikke tilladt at benytte en mailplatform til distribuering af nyhedsbreve, som SMTP server for websites eller til afsendelse af andre former for automatisk genererede e-mails. En overtrædelse heraf kan resultere i lukning eller suspendering af kundens mailkonto.


7.6 Microsoft 365

7.6.1 Ved køb af Microsoft 365 og ved fornyelse af Microsoft 365 licenser accepterer kunden følgende betingelser fra Microsoft: Microsoft Kundeaftale.


7.7 Virtuelle windows servere

7.7.1 Kunden må kun installere software med en gyldig og aktiv licens tilknyttet.

7.7.2 Såfremt en kunde ønsker at installere Microsoft-software, skal den pågældende software købes gennem Hosting.gls salgsafdeling.

7.7.3 Kunden må ikke benytte MSDN-licenser, Action Packs, internal use eller lign. licenser, medmindre dette er skriftligt bekræftet af Microsoft i samråd med Hosting.gl.

7.7.4 Kunden må udelukkende installere følgende Office-produkter på infrastrukturen/VM’en:

  • OFFICE 365 E3
  • OFFICE 365 PROFESSIONAL
  • OFFICE 365 PROPLUS
  • OFFICE STANDARD SPLA
  • OFFICE 365 PROPLUS SPLA

7.7.5 Alle brugerkonti, som oprettes, skal indeholde brugernes fulde navne. Det er derfor et krav, at en brugerkonto, som f.eks. er navngivet ”kontor1”, skal omdøbes til brugerens fulde navn.

7.7.6 Medmindre andet er skriftligt aftalt med Hosting.gl, vil der til den virtuelle server medfølge 2 Remote Desktop-licenser, hvoraf den ene er tilknyttet til Administrator-kontoen. Såfremt kunden ønsker at flere brugere skal have adgang til Remote Desktop, er det påkrævet, at kunden tilkøber ekstra licenser gennem Hosting.gls salgsafdeling.

7.7.7 SQL Express 2008R2 og nyere versioner heraf er de eneste SQL Server-versioner, kunden må installere på serveren uden beregning. Såfremt kunden ønsker at installere andre SQL Server-versioner, skal kunden kontakte Hosting.gl.

7.7.8 I tilfælde af at der fra Microsofts side gennemføres et audit, kræver Hosting.gl administrativ adgang til kundens system. En sådan adgang skal kunne tildeles inden for 24 timer. Kunden skal kun tillade Hosting.gl denne administrative adgang, såfremt Hosting.gl kan fremvise dokumentation på indkaldelse til Microsoft Audit.

7.7.9 Såfremt et brud på ovenstående regler eller Microsofts licensregler resulterer i, at kunden ifalder et erstatningsansvar, vil kunden blive faktureret efter Microsofts gældende licensbetingelser. Såfremt kunden ikke overholder ovenstående regler eller Microsofts licensregler, og Hosting.gl som følge heraf pålægges at betale et underlicensing fee til Microsoft, vil det pågældende beløb blive viderefaktureret til kunden. Ligeledes vil tid forbrugt i forbindelse med Microsofts audit også blive viderefaktureret til kunden.


7.8 Backup-produkter

7.8.1 Hosting.gl tillader backup af enhver form for information, der ikke er i strid med den danske lovgivning eller materiale, som vil kunne føre til suspendering i henhold til pkt. 8.

7.8.2 Ved backup, som er oprettet med separat defineret unik krypteringsnøgle, er kunden selv ansvarlig for, at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt. Går krypteringsnøglen tabt, vil hverken kunden eller Hosting.gl have mulighed for at reetablere kundens data.

7.8.3 Hosting.gl foretager backup af de mellem Parterne aftalte data. Som udgangspunkt er backup ikke en del af kundens Løsning, medmindre dette fremgår specifikt af aftalen.


7.9 Office 365 backup

7.9.1 Backupløsningen for Microsoft 365 er afhængig af Microsofts systemer. Hosting.gl er derfor uden ansvar, hvis en fejlslagen backup skyldes fejl eller nedbrud i Microsofts systemer.


7.10 Søgeoptimering og relaterede produkter

7.10.1 Formålet med søgeoptimering fra Hosting.gl er at lave velfungerende og lovlig søgeoptimering for derigennem at have mulighed for at blive fundet på søgemaskinerne.

7.10.2 Hosting.gl er ikke ansvarlig for kunders placeringer i div. søgemaskiner ved brug af Hosting.gls søgeoptimering. Søgemaskinerne har div. regler, algoritmer hvormed de finder de mest relevante sider efter en søgning. Disse regler ændres fra tid til anden og det kan have omfattende konsekvenser for placeringer i søgemaskinerne. Hosting.gl bestræber sig på at holde sig opdateret mht. søgemaskineoptimering, i takt med disse ændringer. Der gives ingen garanti ved brug af søgemaskineoptimering/online marketing fra Hosting.gl.

7.10.3 Ved leje af et søgeoptimeringsprodukt hos Hosting.gl, kan der i nogle tilfælde genereres søgeoptimerede sider, der indholdsmæssigt supplerer de oprindelige hjemmesider. Da der er tale om sider, der er genereret af et Hosting.gl CMS system med beskyttet kildekode, forbliver ejerskabet af disse sider hos Hosting.gl. Disse er lagret hos Hosting.gl i den periode, hvor abonnementet opretholdes. Ved opsigelse eller lukning af et sådanne abonnement, slettes disse sider fra Hosting.gls systemer og det vil ikke være muligt at reetablere indholdet senere. Det er derfor vigtigt, at kunder selv sørger for at kopiere evt. tekst m.m. inden disse sider slettes.

7.10.4 Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det lagrede materiale i søgeoptimeringssiderne m.m., følger den danske lovgivning, samt overholder skrevne regler omkring internettet.

7.10.5 Det er kundens eget ansvar, at brugen og indholdet af søgeoptimeringsprodukter fra Hosting.gl, overholder søgemaskinernes skrevne regler. Hosting.gl er ikke ansvarlig for evt. "blacklisting" af en kundes hjemmeside eller søgeoptimeringssider.


7.11 Design og programmering

7.11.1 Alle webdesign og programmeringsopgaver udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Hosting.gl kan dog aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden Hosting.gls accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug


Håndtering af ulovligt eller krænkende indhold


8.1 Hosting.gl's reaktionsmuligheder

8.1.1 Som hostingudbyder stiller Hosting.gl en Løsning til rådighed, som muliggør, at kunden kan opbevare og formidle sine data. Kunden har som udgangspunkt fri dispositionsret over egne data og selve Løsningen, og kunden har det fulde ansvar for, at der ikke findes indhold på Løsningen, der er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder.

8.1.2 Såfremt en kunde opbevarer, offentliggør eller linker til tekster, billeder, filmklip, lydfiler eller enhver form for informationer, som Hosting.gl med rimelig grad af sandsynlighed kan vurdere er ulovligt eller strider mod en tredjeparts rettigheder, forbeholder Hosting.gl sig retten til – uden varsel - at suspendere kundens løsning, uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.

8.1.3 Ovenstående gør sig ligeledes gældende, hvis Hosting.gl vurderer, at indholdet på en kundes Løsning har krænkende karakter eller kan virke stødende.


8.2 Henvendelse fra tredjemand

8.2.1 Såfremt Hosting.gl modtager en henvendelse fra en tredjepart, som angiver, at der findes lovstridigt indhold på en kundes Løsning, vil Hosting.gl informere den pågældende kunde om henvendelsen.

8.2.2 For at sikre sig ansvarsfrihed er Hosting.gl forpligtet til at vurdere, om det anfægtede indhold er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder (E-handelslovens § 16). Ved vurderingen vil Hosting.gl så vidt muligt udbede sig og inddrage relevant juridisk dokumentation, som f.eks. en kendelse, domstolsafgørelse eller bevis for ejerskab af rettigheder.

8.2.3 Hvis Hosting.gl i sådan sammenhæng og med rimelig grad af sandsynlighed kan konstatere, at en kundes Løsning indeholder materiale, der er lovstridigt eller krænker dokumenterede rettigheder, er Hosting.gl berettiget til - uden varsel - at suspendere den pågældende kundens Løsning uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.


Hosting.gls rettigheder


9.1 Hosting.gl har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre produkter fra sine pris-og produktlister.

9.2 Hosting.gl er berettiget til at vurdere, hvorvidt kunden benytter Hosting.gls produkter efter hensigten. Såfremt kunden overbelaster sin Løsning i en sådan grad, at det påvirker Hosting.gls platform uhensigtsmæssigt, kan Hosting.gl til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende Løsning uden varsel. Hosting.gl bestræber sig altid på at kontakte kunden, med henblik på at justere kundens forbrug eller tilbyde kunden en alternativ Løsning. Såfremt kunden ikke ønsker at justere forbruget eller acceptere en alternativ Løsning, er Hosting.gl berettiget til at opsige kundens Løsning med en måneds varsel fra d. 1. i en måned. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes af Hosting.gls opsigelse grundet ovenstående omstændigheder, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

9.3 Hvis en Løsning benyttes til udsendelse af spam, phishing el.lign. forbeholder Hosting.gl sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til produktet uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

9.4 Hosting.gl vil løbende vurdere funktionen af scripts/programmer/data på Løsningerne, som eventuelt kan belaste servere eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Hosting.gl til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende løsning. Dette vil, såfremt det er muligt, almindeligvis foregå i samråd med kunden.

9.5 I tilfælde hvor Hosting.gl vurderer, at komponenterne i kundens Løsning er forældede og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kan Hosting.gl til enhver tid lukke for adgangen til den pågældende Løsning. Dette vil dog normalt foregå i samråd med kunden.

9.6 Hosting.gl forbeholder sig ret til at opsige en kundes igangværende Løsning med 30 dages skriftligt varsel. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes som følge af Hosting.gls opsigelse, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

9.7 I tilfælde af ændringer i lovgivningen eller de i medfør af denne udstedte regler og tilladelser, samt ved pålæg om ændringer fra en myndighed kan Hosting.gl uden varsel ændre kundens rettigheder og pligter ifølge betingelserne, uden at kunden herved har krav på nogen form for kompensation.


Hosting.gls ansvar


10.1 Hosting.gl kan ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabte data. Hosting.gl er ikke erstatningsansvarlig for tab, såfremt kundens data ikke kan genskabes fra backup grundet manglende validitet af disse.

10.2 Hosting.gl er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til/fra kunden fra Løsningen eller som følge af kundens tab af personlige data eller software. Hosting.gl kan ligeledes heller ikke holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Ovenstående ansvarsfritagelser er ugyldige såfremt tabet skyldes Hosting.gls forsætlige eller groft uagtsomme handling.

10.3 Hosting.gl kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Hosting.gl.

10.4 Hosting.gl tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Hosting.gl er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne driftsafbrydelser vil så vidt muligt blive varslet forinden.


Overdragelse af rettigheder


11.1 Parterne er gensidigt berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, herunder brugsretten til de leverede ydelser, helt eller delvist til koncernforbundne selskaber. Overdragelsen må ikke stille nogen Parter økonomisk eller forretningsmæssigt dårligere end de var forud for overdragelsen.

11.2 Hosting.gl kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen til tredjemand. Kunden kan ikke nægte at afgive samtykke uden en saglig grund.


Opsigelse


12.1 Servere

12.1.1 En serveraftale bliver automatisk forlænget. En serveraftale kan opsiges skriftligt med 30 dages varsel fra inden serveraftalens udløb.


12.2 Abonnementsaftaler

12.2.1 Som udgangspunkt faktureres onlinebestillinger 6 eller 12 måneder forud og fornyes automatisk, medmindre kunden opsiger Abonnementsaftalen senest 30 dage inden abonnementsperiodens udløb.


12.3 Generelt

12.3.1 Hosting.gl refunderer ikke betalinger, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

12.3.2 Alle opsigelser skal enten foregå via Hosting.gl-kontrolpanelet eller ske skriftligt.

12.3.3 En opsigelse er først gyldig, når Hosting.gl skriftligt har bekræftet opsigelsen.


12.4 Privatpersoner

12.4.1 Privatpersoner kan opsige en Abonnementsaftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Hvis en Abonnementsaftale er gået ind i en ny periode og kunden ønsker at opsige sit produkt, vil dette være muligt med én måneds varsel og et eventuelt overskydende beløb kan refunderes, såfremt det ønskes. Der bliver pålagt et håndteringsgebyr, hvis kunden benytter sig af refunderingsmuligheden.


Auditering


13.1 I tilfælde af at en underleverandør gennemfører et audit, kræver Hosting.gl administrativ adgang til kundens systemer. En sådan adgang skal kunne tildeles inden for 24 timer. Kunden skal kun tillade Hosting.gl denne administrative adgang, såfremt Hosting.gl kan fremvise dokumentation på indkaldelse til det pågældende audit.

13.2 Såfremt en kunde har brudt med licensregler fastlagt af Hosting.gl eller en af Hosting.gls underleverandører og dette resulterer i, at kunden ifalder et erstatningsansvar, vil kunden blive faktureret efter gældende licensbetingelser. Såfremt kunden ikke overholder gældende licensregler, og Hosting.gl som følge heraf pålægges at betale et underlicensing fee til en underleverandør, vil det pågældende beløb blive viderefaktureret til kunden. Ligeledes vil tid forbrugt i forbindelse med det pågældende audit også blive viderefaktureret til kunden.


Misligholdelse


14.1 Parterne har ret til at ophæve aftalen ved den modstående Parts væsentlige misligholdelse af aftalen. Kunden kan ligeledes ophæve aftalen, såfremt den leverede Løsning lider af mangler, og disse mangler ikke inden for rimelig tid er afhjulpet af Hosting.gl.

14.2 Ved en af Parternes misligholdelse, skal den misligholdende Part ved skriftligt påkrav have 30 dage til at ophøre med at misligholde. Dette er dog ikke gældende ved betalingsforpligtelser eller forhold af en sådan karakter, at de ikke kan oprettes eller ophøre.

14.3 Såfremt aftalen ophæves som følge af Hosting.gls misligholdelse, er kunden berettiget til at få udleveret alt data tilhørende kunden som Hosting.gl er i besiddelse af.

14.4 Hosting.gl kan skriftligt hæve aftalen over for kunden, såfremt kunden har undladt at betale en fremsendt faktura, og ikke efter afsendelsen af rykkeren har indbetalt det skyldige beløb inklusiv renter og gebyrer.

14.5 Hvis Hosting.gl lukker en Hosting.gl-forhandlers konto, fordi forhandleren har misligholdt aftalen, så forbeholder Hosting.gl sig retten til at udlevere data fra enhver løsning til den retmæssige ejer af domænet.


Erstatning


15.1 Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er begrænset til løsningsvederlaget.

15.2 Hosting.gl er ikke ansvarlig for følgende former for tab:

  • Driftstab eller indirekte tab.
  • Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data og retablering af systemer.
  • Kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance.
  • Kundens tab af fortjeneste og/eller goodwill.


Behandling af persondata


16.1 Som led i Hosting.gls levering af Løsningen, foretager Hosting.gl behandling af eventuelle persondata, som kunden overlader til Hosting.gl. Betingelserne for denne behandling reguleres af en databehandleraftale, der indgås mellem Parterne. kunden kan rekvirere samt indgå Hosting.gls databehandleraftale via kundens kontrolpanel.

16.2 Hosting.gl er forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.


Fortrolighed


17.1 Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold, fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part og kun at anvende fortrolig information til det formål, der er beskrevet i aftalen.

17.2 Som fortrolig information anses enhver information om parternes virksomhed, herunder Parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem deres samhandel, med undtagelse af oplysninger der er offentliggjort af Parterne.

17.3 Parterne er berettiget til at videregive oplysninger til myndighederne om den modstående Part, til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Den modstående Part er forpligtet til at udlevere de fortrolige oplysninger i et så begrænset omfang som muligt, dog uden på nogen måde at omgå myndighedernes krav

17.4 Fortrolige informationer, som er overgivet til kunden forud for tidspunktet for tiltrædelse af disse forretningsbetingelser, er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen, som ligeledes vil gælde efter ophør af Parternes indbyrdes aftaleforhold.


Force majeure


18.1 Ingen af Parterne skal i henhold til aftalen anses for ansvarlig overfor den modstående Part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor Partens kontrol, og som Parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

18.2 Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Hosting.gl udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

18.3 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftligt meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.

18.4 Den Part, der ikke er ramt af force majeure, er berettiget til at annullere aftalen, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. En sådan annullering pålægger begge Parter at tilbagelevere hvad de har modtaget fra den anden Part snarest muligt, og der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne.

18.5 Tilfælde af force majeure kan være lynnedslag, oversvømmelser, naturkatastrofer, manglende eller forsinket myndighedsgodkendelse, regeringsindgreb, krigshandling, ildebrand, væbnet konflikt, terrorisme, oprør, arbejdsnedlæggelse, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Hosting.gls egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.


Automatisk kortbetaling


19.1 Aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betalinger af abonnementer på produkter og ydelser leveret af Hosting.gl sker ved automatisk overførsel af fakturabeløbet fra kundens betalingskort til Hosting.gl. Tilmelding til automatisk kortbetaling sker under bestillingen, eller efterfølgende gennem kontrolpanelet. Kunden modtager en faktura pr. e-mail når der automatisk trækkes penge fra kundens konto, som følge af en bestilling.

19.2 Ved indgåelse af aftale om automatisk kortbetaling accepterer kunden, at fakturabeløbet forfalder til betaling samme dag, som fakturaen udstedes.

19.3 Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er gældende og at betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende, som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning af betalingskortoplysninger foretages i kontrolpanelet på Hosting.gl.dk. Hvis kunden er tilmeldt automatisk kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (eksempelvis hvis kortet er spærret, eller kunden afviser betalingen etc.), vil Hosting.gl fremsende en faktura på normalvis via e-mail. Fakturaens forfaldsdato vil være fastsat til fakturaens udstedelsesdato. Såfremt kunden undlader at betale fakturabeløbet, er Hosting.gl berettiget til at fremsende en rykker til kunden. Kunden hæfter for alle betalinger, der gennemføres automatisk og Hosting.gl er berettiget til at pålægge rykkerskrivelser gebyrer. Såfremt kunden ikke betaler efter afsendelse af rykkere, er Hosting.gl berettiget til at lukke kundens Løsning, hvorefter Hosting.gls betingelser for misligholdelse indtræder.


Samhandel med udenlandske virksomheder


20.1 Ved samhandel med virksomheder i EU, hvor Hosting.gl ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse Hosting.gl med gyldigt momsnummer. Hosting.gl er ifølge lovgivningen forpligtet til at indsende listeangivelser omkring salget til de danske myndigheder. Såfremt Hosting.gl pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller forkert opgivet, forbeholder Hosting.gl sig retten til at fakturere denne udgift videre til kunden.


Værneting


21.1 Nærværende Forretningsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

21.2 Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge at finde en mindelig løsning på konflikter og bestræbe sig på at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og andre ydelser ikke berøres heraf.

21.3 I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut eller ved en dansk retsinstans efter Hosting.gls valg.


Klage


22.1 Hvis kunden ønsker at indgive en klage til Hosting.gl, kan dette ske ved at sende en mail til klage@hosting.gl.