Vilkår og Betingelser

1 Generelt

For at kunne tegne et abonnement hos Hosting.gl kræves det, at kunden er myndig.

1.1 Brug af Persondata

Hosting.gl registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse med indgåede abonnementer og ordrer. Hosting.gl behandler sådanne oplysninger på en måde som er foreneligt med og i overensstemmelse med lov om persondataoplysninger. Oplysninger videregives ikke til andre parter, med mindre dette sker i forbindelse med strafbare forhold, hvorved persondataoplysninger vil blive videregivet til relevante involverede myndigheder. Dette gælder dog ikke i forbindelse med domæneregistreringer jf. punkt 3.

Kunden er til enhver tid ansvarlig for at kundeoplysninger i er ajourført hos Hosting.gl. Kunden accepterer at Hosting.gl kan sende opfølgende mails i forbindelse med nyhedsbreve angående Hosting.gls tjenester og produkter.

1.2 Kontakt

Support, salg og regnskabsspørgsmål besvares indenfor normal arbejdstid via e-mail og så vidt muligt inden for 24 timer. Hosting.gl tilbyder ikke telefonisk kontakt.

1.3 Adresse-informationer

Kunden er forpligtet til altid at holde Hosting.gl informeret om sin nuværende bopæl og e-mail. Dette skal ske via kontrolpanelet, hvor adresse-informationer og e-mail kan ændres.

1.4 Abonnementsbetaling

Abonnement for webhotel betales – uanset abonnementstype - forud 12 måneder af gangen. Forudbetalt abonnement refunderes ikke med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende vilkår.

1.5 Betalingsbetingelser

Betalinger skal foretages online af kunden ved brug af Mastercard og VISA medmindre der er lavet en særskildt aftale mellem kunden og Hosting.gl.

En ordre forfalder til betaling med det samme. Udførelsen af ordren sker i umiddelbar forbindelse med betalingen.

I forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger, forbeholder Hosting.gl sig ret til at fradrage et beløb svarende til bankomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen til kunden.

Overskydende beløb og evt. andre indbetalte beløb på kundens konto tilbagebetales ikke medmindre andet er aftalt.

1.6 Betaling med bankoverførsel

Grønlandske og danske kunder kan betale ved hjælp af bankoverførsel.

Der fremsendes en faktura via email 21 dage før et domæne eller abonnement udløber.

Hvis et domæne eller abonnement ønskes opsagt, skal dette gøres før fakturaen fremsendes.

Det er vigtigt at overføre det samme beløb som der står på fakturaen og skrive i teksten hvilket faktura nr. det er betaling for. Hvis disse informationer ikke er korrekte, kan det forlænge behandlingstiden og du risikere at dit abonnement bliver spærret.

Hvis disse ting ikke overholdes kan Hosting.gl opkræve et administrationsgebyr på 150 kr. Ligeledes ved for sen betaling, opkræves et administrationsgebyr på 150 kr + evt. gebyr for genaktivering af domæne.

1.7 Ændring af abonnement

Ændring af serviceydelser til fx et dyrere produkt vil kun komme til at koste differencen mellem den forrige aftale og den nye for resten af den forrige aftalte periode. Ønskes en billigere løsning vil pengene for en allerede aftalt løsning ikke blive tilbagebetalt, men derimod blive krediteret på kundens konto. Ændringer af aftaler koster ikke gebyr.

1.8 Overdragelse

I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller væsentlige dele af Hosting.gls aktiviteter eller aktiver, er Hosting.gl berettiget til helt eller delvist at overdrage kundens abonnement(er) samt Hosting.gls rettigheder og forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand uden kundens samtykke.

1.9 Ændring af betingelser

Hosting.gl forbeholder sig ret til på et hvert tidspunkt at ændre forretningsbetingelserne og gældende priser samt produkter, uden forvarsel. Alle prisændringer vil træde i kraft for kunden fra næste betalingsperiode. Hosting.gls forretningsbetingelser gælder ved indgåelse af nye aftaler samt løbende abonnementsfornyelser, og det er til enhver tid kundens ansvar og pligt at være bekendt med forretningsbetingelserne.

1.10 Fortrydelsesret

Hosting.gl yder 14 dages fuld fortrydelsesret på webhoteller. Dette gælder dog ikke for domæner og SSL certifikater som tilpasses køberens individuelle behov. Det vil sige at hvis kunden har afgivet en ordre på et domæne eller SSL certifikat og Hosting.gl har startet udførelsen af bestillingen, så gennemføres den uden mulighed for fortrydelsesret.

Konsulentydelser, supportopgaver, hjælp til konfiguration, rådgivning og lignende giver heller ikke adgang til fortrydelsesret.

Alle ordre er bindende når Hosting.gl har påbegyndt udførelsen.

1.11 Automatisk betaling

Aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betalinger af abonnementer på produkter og ydelser leveret af Hosting.gl sker ved automatisk overførsel af fakturabeløbet fra kundens betalingskort til Hosting.gl.

Tilmelding til automatisk kortbetaling sker under bestillingen, eller ved efterfølgende betalinger gennem kontrolpanelet. Sletning af kortoplysninger kan også foretages i kontrolpanelet. Ved tilmelding til automatisk kortbetaling tilmeldes kunden samtidigt til modtagelse af fakturaer/kvitteringer via email. Ved tilmelding og ændring af aftale om automatisk kortbetaling fremsendes en bekræftelse på email til kunden.

Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er gyldigt og at betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning af betalingskortoplysninger foretages i kontrolpanel på hosting.gl.

Hvis kunden er tilmeldt Automatisk Kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (eksempelvis hvis kortet er spærret, eller kunden afvise betalingen etc), vil kunden modtage en email. Hvis abonnementet herefter ikke bliver betalt inden 5 dage forbeholder Hosting.gl sig ret til at opsige abonnementet jf. punkt 2.6 eller undlade at forny domænet jf. punkt 3.1.

Et abonnement kan altid opsiges jf. punkt 2.4 eller punkt 3.2

2 Webhotel produkter

Oprettelsen af et webhotel-abonnement hos Hosting.gl giver automatisk mulighed for at etablere en hjemmeside. Diskplads til rådighed samt antal af e-mail-konti afhænger af den valgte abonnement.

Der er tale om et 12 måneders abonnement, som gentegnes automatisk ved udløb af perioden, medmindre kunden har opsagt abonnementet.

2.1 Brug

Det er ikke tilladt at have større mængder filarkiver liggende til fri downloading eller visning uden forudgående aftale med Hosting.gl.

Ulovligt materiale må ikke forefindes på nogen af Hosting.gls servere. Dette være sig ulovlige billeder, filmklip, andre typer filer eller links til ulovlige billeder eller tilsvarende materiale. Ulovligt materiale kan f.eks. være, men er ikke begrænset til ophavsretligt beskyttet materiale eller andet materiale som du ikke er berettiget til at offentliggøre eller lagre ifølge lovgivningen.

Det er ligeledes forbudt at have erotisk, pornografisk eller andet stødende materiale liggende på Hosting.gls servere. Hosting.gl vurderer frit, om materiale placeres i en eller flere af de ovennævnte kategorier, og forbeholder sig til enhver tid ret til at slette sådant materiale uden varsel.

Slettes sådant materiale, kan kunden ikke gøre noget krav gældende mod Hosting.gl som følge af sletningen.

Der er som udgangspunkt fri trafik. Dog forudsættes en normal trafikafvikling, der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder. Såfremt kundens trafik forstyrrer andre, har Hosting.gl ret til at lukke kundens webhotel uden varsel og/eller til at opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. Hosting.gl har ret til enerådigt at vurdere, om overtrædelse har fundet sted eller ej. Ved lukning af kundens webhotel refunderes eventuel resterende forudbetalt abonnement ikke.

Uønsket mail (spam) er forbudt at udsende via Hosting.gl systemer. I tilfælde af overtrædelse forbeholder Hosting.gl sig ret til at suspendere og opsige abonnementet samt at informere de relevante myndigheder og udlevere log informationer mv. til disse. Hosting.gl forbeholder sig ligeledes ret til at opkræve betaling for forbrugt tid i forbindelse med sådan information og udlevering af log information til myndigheder.

Benyttelse af Hosting.gls tjenester til masseudsendelse af e-mails, enten via webserver eller mailserver, er hverken tilladt eller inkluderet i Hosting.gls serviceydelser - særlig aftale kan dog indhentes hos Hosting.gl, hvis fx nyhedsbreve er relevante for kundens forretning.

2.2 Driftssikkerhed

Hosting.gl forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Hosting.gl sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata. Sker dette, vil Hosting.gls medarbejdere være underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse. De af Hosting.gl til rådighed stillede spam- og virusfiltre minimerer risikoen for at modtage uønskede mails. Hosting.gl garanterer dog ikke, at filtrene opfanger alle uønskede mails.

Det påhviler kunden at sørge for at hjemmeside er opdateret tilstrækkeligt til enhver tid, således at misbrug i forbindelse med fx spam-robotter undgås i gæstebøger, debatfora med videre.

Misbrug af sikkerhedshuller i fx CMS-pakker, egenudviklet kildekode eller lignende kan skabe problemer for andre kunder via generel ustabilitet, og Hosting.gl kan uden yderligere varsel nedlukke serviceydelser som misbruges af udenforstående, både af hensyn til sikkerheden for ramte kundes hjemmeside og serverens generelle stabilitet.

2.3 Ansvar

Kundens brug af et Hosting.gl abonnement sker i enhver henseende på eget ansvar. Hosting.gl påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. Hosting.gl er således ikke ansvarlig for tab - hverken direkte eller indirekte - immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet. Hosting.gl er heller ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internettet uanset årsagen til den manglende adgang. Hosting.gl har intet ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software m.v.. Hosting.gl er endvidere ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internettet. De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om Hosting.gl måtte have handlet groft uagtsomt.

2.4 Opsigelse af abonnement

Kunden kan til enhver tid opsige et abonnement gennem kontrolpanelet enten til udgangen af en periode eller med det samme.

2.5 Suspension ved manglende gentegning

Gentegnes dit hosting-abonnement ikke ved udløb, vil det blive suspenderet ved udgangen af den forudbetalte abonnementsperiode.

At dit webhotel bliver suspenderet vil sige, at det bliver gjort utilgængeligt og sendt til sletning.

2.6 Opsigelse af abonnement fra Hosting.gls side

Ønsker Hosting.gl at lukke specielle abonnements-typer eller særtjenester, kan Hosting.gl opsige abonnementet med én måneds varsel. Den forholdsmæssige del af forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Foretager Hosting.gl væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige abonnementet med én måneds varsel. Den forholdsmæssige del af forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer ligeledes undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Abonnementet må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. Bliver Hosting.gl vidende om sådanne aktiviteter eller andre kriminelle forhold, dette uanset hvilket lands love der ligger til grund for lovbruddet, vil abonnementet uden varsel blive lukket og Hosting.gl forbeholder sig ret til at videregive alle relevante oplysninger til de relevante myndigheder. Hosting.gl kan endvidere ophæve abonnementet uden varsel, med øjeblikkelig virkning og uden kompensation eller tilbagebetaling af nogen art, såfremt kunden ikke overholder nærværende vilkår, gør sig skyldig i spild eller misbrug af de i forbindelse med Internettets tilstedeværende ressourcer, forstyrrer Internettets funktion, overtræder den til enhver tid gældende netetikette, f.eks. ved videregiver oplysninger om andres private forhold, eller på anden måde via sin adfærd generer andre brugere af Internettet. Data fra hjemmesider og mailsystemer vil ved et abonnements opsigelse som hovedregel blive slettet 7 dage efter abonnementets ophør.

3 Domæner

Ved domænebestilling erklærer køber/ kortholder at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod lovgivning.

Domænenavnet registreres i kundens navn og på vegne af kunden. Hosting.gl er i denne sammenhæng formidler af tjenesten og relevante data om kunden vil blive overført til Hosting.gls samarbejdspartnere. Hosting.gl informerer kunden, når domænet er blevet registreret. Hosting.gl har intet ansvar for domænenavnet i tilfælde af flytning/opsigelse, eller at et evt. webhotel bliver slettet.

Domænenavnet bliver "registeret hos"/"redelegeret til" Hosting.gls samarbejdspartnere. Dette kan være domæneregistratorer eller direkte hos den enkelte domæneadministrator for det pågældende top level domæne. Ved udgangen af hver registreringsperiode fakturerer Hosting.gl kunden årsafgiften for domænet, medmindre andet fremgår. Dette uanset om domænet ligger på Hosting.gls eller andens DNS server.

Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. Hosting.gl vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretaget. Såfremt Hosting.gl selv foretager fejlbestilling af et domænenavn vil Hosting.gl enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af det rigtige domænenavn.

Kunden skal sørge for, at Hosting.gl og evt. domænemyndighed til enhver tid har aktuelle kontakt- og adresseoplysninger om kunden.

3.1 Fornyelse af domæne

Domænet bliver, ved oprettelse i Hosting.gls system, sat til autofornyelse, hvilket betyder at der sendes en faktura til kunden inden domænet udløber. Kunden er til hver en tid ansvarlig for at domænet bliver fornyet rettidigt. Det betyder at ved mangenlende betaling udløber domænet automatisk.

3.2 Opsigelse af domæne

Kunden kan opsige et domæne ved at deaktivere autofornyelse i kontrolpanelet. Dette betragtes som en opsigelse, selvom domænet vil være aktivt indtil udløb af den betalte periode.

3.3 Vilkår for de enkelte top level domæner

For alle domænenavne henviser vi til det enkelte top-level-domænes gældende regler.

3.4 Priser

De til enhver tid gældende priser for domæner kan findes her: https://www.hosting.gl/priser

4 SSL Certifikater

Alle SSL certifikater udstedes af godkendte certifikat udstedere. For alle SSL certifikater gælder det, at kunden er underlagt de regler som certifikat udstederen har. Dette gælder blandt andet Symantecs- og Globalsigns subscriber agreements. Bemærk at listen ikke er udtømmende.